استفاده از شیرپوینت دیزاینر برای طراحی گردش کار برای اتوماسیون اداری
شیرپوینت پیاده سازی شده در نگین رز سپاهان
نمایی از شیرپوینت فارسی در مدیریت شیرپوینت
تقویم سازمانی
مجوز ها برای اعضای شیرپوینت سازمانی
استفاده از اسناد در شیرپوینت