دوره آموزشی پروتکل IEC 6087-5-101

چه تدریس خواهد شد : پیاده سازی و استفاده از استانداردهای IEC 60870-5-101
مدت زمان :
دو روز

مرورکلی

به شرکت کنندگان کاربردها و پیاده سازی پروتکلهای 101 معرفی خواهد شد. به شرکت کنندگان، چگونگی کارکرد این پروتکلها و نحوه استفاده از آنها، ساختار و قابلیتهای موجود ارایه می شود. مثالهای مختلفی از پروتکلها ارایه و مسایل ، مشکلات احتمالی در هنگام اجرا بیان خواهد شد. هدف ، آشنایی کامل شرکت کنندگان با پروتکلها و اصول کار آنها می باشد.

 

چه کسانی می توانند شرکت کنند

این دوره برای طراحان، مهندسین مخابرات و اسکادا مفید می باشد.

 

پیش نیازها

شرکت کنندگان باید دانش اولیه ای از اصول و مبانی شبکه ها و پروتکلها داشته باشند. دانش اولیه از شبکه های سریال و اصول ارباطات همون لایه فیزیکی و ارتباط داده ( Data Link ) لازم می باشد.

 

اهداف

در پایان این دوره، شرکت کنندگان باید بتوانند:

 

* ساختار کلی استاندارد را توضیح دهند

* دفتره های راهنما که توسط سازندگان ارایه می شوند را تفسیر کنند

* با استفاده از ابزارهای نرم افزاری بتوانند به یک تجهیز متصل شده و داده های آنرا بخوانند

* از استاندارد برای ارسال داده به مراکز کنترل استفاده کنند.

 

محتوای دوره

 

* معرفی گروه کاری IEC TC57

* معرفی معماری مرجع گروه IEC TC57

* معرفی ساختار و اصول کلی پروتکل 101

* مرور کلی و مفاهیم پایه

* معرفی مدهای مختلف عملکردی ، توپولوژی قابل استفاده و معماریهای قابل دسترس

* معرفی سرویس های مختلف موجود در پروتکل

* استفاده از پروتکل به منظور اتصال به یک دستگاه خاص

* استفاده از پروتکل به منظور ارسال داده ها به یک مرکز کنترل بالادست

* مثالهای عملی

* پرسش و پاسخ

 

شرایط و نحوه برگزاری

 

* زمان برگزاری از ساعت 9:00 تا 16:00 ( قابل تبدیل به زمانهای دیگر )

* یک ساعت استراحت برای هر روز آموزش در نظر گرفته می شود.

* یک سی دی حاوی نرم افزارها و مطالب مفید ارایه خواهد شد.

* شرکت کنندگان لپ تاپ خود را به همراه داشته باشند.

* در صورت فراهم بودن کار با تجهیزات واقعی در محل شرکت ، استفاده از آن در برنامه گنجانده خواهد شد.

 

هزینه ثبت نام :

 

* هزینه دوره برای هر متقاضی ، مبلغ 11/000/000 ریال می باشد.

* حداقل تعداد افراد شرکت کننده ، 5 نفر می باشد.