دوره آموزشی شبکه های ارتباطی و پروتکل مد باس

چه تدریس خواهد شد : پیاده سازی و استفاده از شبکه های صنعتی، سریال و پروتکل مدباس
مدت زمان :
دو روز

مرورکلی

به شرکت کنندگان اصول و مفاهیم شبکه های صنعتی، اصول شبکه های سریال و پیاده سازی و نحوه استفاده از پروتکل مدباس آموزش داده خواهد شد. مثالهای مختلفی از کابرد پروتکل مدباس همراه با تجهیزات مختلف ارایه خواهد شد و مسایل و مشکلات احتمالی در هنگام اجرا بیان خواهد شد. هدف آشنایی کامل شرکت کنندگان با شبکه های صنعتی و سریال،پروتکل مدباس و اصول کار آن می باشد.

 

چه کسانی می توانند شرکت کنند

این دوره برای طراحان، مشاورین و مهندسین قدرت، مخابرات و اسکادا، مهندسین رلیاژ و دیگر علاقمندان مفید می باشد.

 

پیش نیازها

شرکت کنندگان باید دانش اولیه ای از اصول و مبانی شبکه ها و پروتکلها داشته باشند.

اهداف

در پایان این دوره، شرکت کنندگان باید بتوانند :

 

* ساختار کلی شبکه های صنعتی و مفاهیم آنها را توضیح دهند.

* با اصول کار شبکه های سریال آشنا باشند و تفاوت استاندارهای RS-232 و RS-485 را بیان کنند.

* اصول کار لایه های مختلف را درک کرده، به درستی از هم تمیز دهند.

* تفاوت یک شبکه سریال با شبکه اترنت را توضیح دهند.

* تفاوت شبکه سریال از شبکه ای دیگر را توضیح دهند.

* به صورت پایه ای بتوانند بسته های رد و بدل شده مابین تجهیزات و نرم افزار مستر در شبکه مدباس را شناسایی و تحلیل کنند.

* دفتره های راهنما که توسط سازندگان ارایه می شوند را تفسیر کنند.

* با استفاده از ابزارهای نرم افزاری بتوانند به یک تجهیزات متصل شده، داده های آنرا بخوانند.

 

محتوای دوره

* مرور کلی و مفاهیم پایه شبکه های ارتباطی

- مدهای ارتباطی

- بسته های آسنکرون

* استانداردهای RS-323 ، RS-485 و مبدلهای سریال

* مدیای ارتباطی

- کابلها

- شیلد

- زمین کردن

- فیبر نوری

* شبکه های محلی

- توپولوژیها

- پروتکلهای مورد استفاده

- اترنت

- تومن رینگ

* TCP/IP

- لایه اینترنت

- لایه TCP ( Host-to-Host)

- کاربردها

* مد باس

- اصول ابتدایی

- قالب بسته ها

- ساختار بسته ها

- اجزا

- عیب یابی

- اتصال به تجهیزات و مختلف

* پرسش و پاسخ

 

شرایط و نحوه برگزاری

* زمان برگزاری از ساعت 9:00 تا 16:00 ( قابل تبدیل به زمانهای دیگر )

* یک ساعت استراحت برای هر روز آموزش در نظر گرفته می شود.

* یک سی دی حاوی نرم افزارها و مطالب مفید ارایه خواهد شد.

* شرکت کنندگان لپ تاپ خود را به همراه داشته باشند.

 

هزینه ثبت نام :

 

* هزینه دوره برای هز متقاضی ، مبلغ 7/500/000 ریال می باشد.

* حداقل تعداد افراد شرکت کننده ، 4 نفر می باشد.